Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Mining Journal Awards 2014

ШИЛДЭГ ЭКО УУРХАЙ
Энэхүү шагналыг уул уурхайн хайгуулын төдийгүй олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй компанид олгоно. Тухайн компани байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр ямар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа болон олон улсын болон Монгол улсын холбогдох хууль, журам, стандартын биелэлтийг харуулах номинаци болно. Шалгуур үзүүлэлтийг Хавсралтаас хүлээн авна уу.